Voorwaarden

 Algemene voorwaarden e-ticketing De Helleborus

1. Onder ‘e-ticket’ wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de evenementenwebsite van De Helleborus: www.dehelleborus.info en wordt geprint door de Bezoeker. Onder ‘Bezoeker’ wordt verstaan de persoon die een e-ticket aanschaft.

2. Het e-ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

Het e-ticket is alleen geldig op de periode die op het e-ticket wordt vermeld en gedurende de openingstijden van De Helleborus. Het e-ticket is alleen geldig voor de op het e-ticket vermelde producten en diensten.
Een e-ticket kan niet worden geretourneerd en wordt niet gerestitueerd.
Het e-ticket kan zowel afgedrukt op blanco A4 papier, als op een andere drager (elektronisch, scherm enz.) aangeboden worden.

3. Voor alle vragen en opmerkingen over e-tickets kan de Bezoeker gebruik maken van het e-mailadres:  info@dehelleborus.nl.

4. E-tickets kunnen worden aangekocht door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.dehelleborus.info. Een aanbod van de bezoeker wordt geacht te zijn gedaan indien de bezoeker het bestelformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan De Helleborus heeft gestuurd door middel van het aanklikken van ‘bestelling plaatsen’ in de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de bezoeker en De Helleborus komt tot stand op het moment dat De Helleborus, na verificatie van de betaling, per e-mail een e-ticket aan de bezoeker heeft gestuurd. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aldus gesloten overeenkomst tussen de Bezoeker en De Helleborus. Op het e-ticket wordt het betaalde bedrag vermeld. Op de aankoop van een e-ticket is de wettelijke afkoelingsperiode van 7 dagen volgens de ‘Wet bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten’ niet van toepassing wegens het tijdsgebonden karakter van de e-ticket.

5. De op deze website genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen dienen te geschieden door middel van het systeem PayPal, Mollie of iDEAL. Op de betaling zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende bank en de desbetreffende betalingsmodule van toepassing.

6. Een e-ticket geeft per persoon eenmalig toegang tot het aangeschafte product. Na de toegangscontrole vervalt de geldigheid van het e-ticket.

7. Indien de Bezoeker in aanmerking komt voor korting, dient de bezoeker de kortingscode in te voeren tijdens de online bestelprocedure. Een kortingscode kan niet buiten de online bestelprocedure gebruikt worden.

8. De gegevens die bij de aanschaf van een e-ticket worden ingevoerd zullen alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt worden. Onder het uitvoeren van de overeenkomst wordt verstaan: de aanschaf, de elektronische verzending, de controle van het e-ticket en de eventuele afhandeling van vragen.

9. De Helleborus is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de Bezoeker ingevoerde emailadres alsmede door het niet functioneren van het ingevoerde emailadres.

10. Op deze Algemene Voorwaarden en de door de Bezoeker met De Helleborus te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen terzake van of voortvloeiend uit de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.